เกี่ยวกับเรา

บริษัท บี ทรี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท บี ทรี เทคโนโลยี จำกัด (บี ทรีฯ) ก่อตั้งโดยคุณกิติศักดิ์ ปรัชญารักษา กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ และอยู่ในวงการไอที มากกว่า 20 ปี ให้บริการด้านคำปรึกษา ออกแบบ วางแผน และพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐฯ และภาคเอกชน ในธุรกิจเกี่ยวกับงานประกัน การเงินการธนาคาร และธุรกิจโทรคมนาคม

โดยบริษัทฯ จะนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยออกแบบโซลูชั่น ให้เหมาะกับธุรกิจ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สามารถใช้งานได้ง่าย และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ลูกค้าได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Build Business Beyond

“Technology is best when it brings people together.”

“The advance of technology is based on making it fit in so that you don’t really even notice it, so it’s part of everyday life”

วิสัยทัศน์

บี ทรีฯ ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานของลูกค้าในด้านต่างๆ โดยอาศัยจุดเด่นของทีมงานซึ่งมีความรู้ความชำนาญในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงประสบการณ์และความเข้าใจในด้านธุรกิจ ซึ่งได้มาจากการให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศแก่ธุรกิจประเภทต่างๆ อาทิ เช่น ธุรกิจด้านประกัน และธุรกิจการเงินการธนาคาร เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านบุคลากรในองค์กรเป็นอย่างมาก โดยเน้นย้ำในเรื่องความสำเร็จร่วมกับลูกค้า ต้องดำเนินการโครงการให้ได้ตามความต้องการ และระยะเวลาที่กำหนดเป็นสำคัญ เพื่อสามารถตอบโจทย์ด้านการนำระบบไปใช้งานของลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการนโยบายด้านการบริหาร และการจัดการต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 100% ทำให้การบริหาร การตัดสินใจ และการดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว เพื่อตอบรับกับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงการทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อลูกค้าเป็นสำคัญ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

ขยายธุรกิจให้บริการ ให้คำปรึกษา และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กร ซึ่งเป็นธุรกิจที่เน้นคุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในการให้บริการซึ่งจะทำให้ บริษัทฯสามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคาและสามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตและการทำกำไรได้

ขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มธุรกิจในภาคเอกชน อันได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจการเงิน การธนาคาร และธุรกิจโทรคมนาคม ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตของความต้องการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง เช่น หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากรัฐบาลมีงบประมาณขยายการลงทุนเพื่อพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจำนวนมากและคิดเป็นมูลค่าสูง โดยบริษัทฯมีนโยบายที่จะเข้าร่วมประมูลงานในโครงการที่ต้องการคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของงานบริการเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทฯจะสามารถแข่งขันได้โดยเน้นทางด้านคุณภาพไม่ใช่ด้านราคาเป็นอย่างเดียว

การพัฒนาและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Properties) ทั้งในด้านกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัทฯที่จะลงทุนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงแก่บริษัทฯ และนักลงทุนในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างอำนาจในการต่อรองและศักยภาพการแข่งขันให้กับบริษัทฯ ต่อไป

สรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวอยู่ทำงานกับบริษัทฯในระยะยาวโดยการให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงินในอัตราที่เหมาะสมและสามารถแข่งกับบริษัทอื่นได้ และการสนับสนุนให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในสายงานของตนโดยการให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลด้านการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจในด้านการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งาน และแก้ปัญหาของลูกค้า รวมถึงในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการในฐานะที่ปรึกษา และฝ่ายประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการ Core Insurance System Exchange: CISX ในระยะที่ 2 เป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี รวมถึงโครงการจัดทำรายงานสำหรับการออกเล่มกรมธรรม์ ร่วมกับทีมงาน New Business ของเมืองไทยฯ โดยได้ทำงานประสานงานร่วมกับฝ่ายไอที ฝ่ายวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ฝ่ายฮาร์ดแวร์ และโครงสร้างแม่ข่าย รวมถึงผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในโครงการทั้งหมด (มากกว่า 200 คน) และยังได้รับโอกาสจากเมืองไทยฯ ให้เป็นผู้ควบคุมกำกับการ Go-Live ระบบ Core Insurance System Exchange และระบบรอบข้างที่เกี่ยวข้อง (Peripherals) โดยมีระบบที่มีผลกระทบเป็นจำนวนมาก (มากกว่า 30 ระบบงาน) และสามารถ Go-Live ระบบได้โดยสมบูรณ์ ทำให้บริษัทฯมีความเข้าใจในด้านการดำเนินการ และการประสานงานต่างๆ และเข้าใจในภาพรวมของระบบทั้งหมดของ เมืองไทยฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้บริษัทฯได้รับทราบถึงข้อจำกัด และวิธีการในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่ต้องดำเนินการร่วมกับเมืองไทยฯ

อีกทั้งทีมงานยังมีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันเป็นระยะเวลามากกว่า 7 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานด้วย Web Application (Responsive) และ Mobile Application (ทั้ง iOS และ Android) และเชี่ยวชาญในการใช้งานเครื่องมือ Business Rule Engine ทั้งในส่วนการพัฒนาโดยโปรแกรม IBM WODM รวมถึงโครงการ BRMS for e-App and Online Sales ทำให้มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับ Rule engine เป็นอย่างดี

บริษัทฯได้ทำการพัฒนาระบบการออกรายงานยอดขายของตัวแทนฯ (Agency Performance) ซึ่งเป็นรายงานการแสดงผลในลักษณะ Dashboard ให้กับบริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ตัวแทนฯสามารถตรวจสอบยอดขายทั้งในส่วนของตนเอง และตัวแทนในสังกัด เพื่อเป็นการกระตุ้น และสามารถเร่งยอดให้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้ รวมถึงผู้บริหารของ ซัมซุงฯ สามารถเรียกดูข้อมูลทั้งหมด และสามารถ drill down เพื่อเจาะไปยังส่วนที่สนใจได้

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาทีมงานในทางการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java และฐานข้อมูล Oracle ซึ่งเป็นจุดเด่นของบริษัทฯ ทำให้มีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี